Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

Ai mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

Xem thêm:  Không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này