Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về là cần thiết nhưng biết còn quan trọng hơn

Xem thêm:  Đừng tìm lý do biện hộ cho sự lười biếng của bản thân mình