Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một con người trong cuộc sống hôm nay.

Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một con người trong cuộc sống hôm nay.

Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một trong hôm nay.

Xem thêm:  Tuổi trẻ ngại gì nhảy việc?