Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Chỉ có tình yêu mới thay thế được tình yêu

Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Chỉ có tình yêu mới thay thế được tình yêu

Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Chỉ có mới thay thế được

Xem thêm:  Tình yêu, đó là điệu nhảy đẹp nhất cuộc đời