Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Xem thêm:  Đàn ông miệng rộng thì sang. Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.