Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.

Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.

đôi khi quá nhiều , không phải vì nó quá nhiều mà vì chính chúng ta không yêu thích đó.

Xem thêm:  Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.