Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.

Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.

Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.

Xem thêm:  Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu