Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Giữa có con sông , trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Xem thêm:  Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn.