Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì lập nên

Xem thêm:  Khi bạn đã cố gắng thì việc đó dù có kết quả như thế nào cũng là công sức của bạn.