Không có bất kì tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Không có bất kì tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Không có bất kì tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Xem thêm:  Vũ trụ nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim của người mẹ.