Không có bất kì tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Không có bất kì tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Không có bất kì nào là vô điều kiện như của cha mẹ dành cho con.

Xem thêm:  Trong tình yêu hợp hay không không quan trọng, quan trọng là có vì nhau mà thay đổi thay không.