Không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này

Không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này

Không làm gì cả là lớn nhất trong cuộc đời này

Xem thêm:  Khi bị người khác xem thường, cư xử thế nào mới là người trí huệ?