Lời nói là để biểu đạt tình yêu, nhưng hành động là để chứng minh điều đó.

Lời nói là để biểu đạt tình yêu, nhưng hành động là để chứng minh điều đó.

là để biểu đạt , nhưng là để chứng minh điều đó.

Xem thêm:  Khi tình yêu nhạt dần….