Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn.

Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn.

Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã .

Xem thêm:  Nhất cận thị, nhì cận giang, muốn giàu sang thì…cận sếp.