Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn nữa.

Xem thêm:  Tập làm chủ cảm xúc bản thân