Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta.

Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta.

Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, vì bạn không xứng với người ta.

Xem thêm:  Thuật toán cho công thức thành công