Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ , sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Xem thêm:  Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên