Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ , sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Xem thêm:  Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn