Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự khiến tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Xem thêm:  3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch