Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

là khi ở cách xa, của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

Xem thêm:  Nói về điều xấu xa của ta đó là thầy của ta, nói về điều tốt của ta đó là kẻ thù của ta vậy