Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Từ khóa tìm kiếm:

  • trên đời có 3 loại ng
Xem thêm:  Cá không ăn muối cá ươn. Trai không ăn thính trăm đường trai ngu