Trong tình yêu hợp hay không không quan trọng, quan trọng là có vì nhau mà thay đổi thay không.

Trong tình yêu hợp hay không không quan trọng, quan trọng là có vì nhau mà thay đổi thay không.

Trong hợp hay không không quan trọng, quan trọng là có vì nhau mà thay không.

Xem thêm:  Thời đại của “hiếu ngược”: Không phải trẻ kính già mà là già kính trẻ